སྐྱེ་ཁམས་ཤེས་བྱ།


ཆུ་ཁམས་འཁོར་སྐྱོད།

སའི་གོ་ལའི་ཆུ་དང་ཆུའི་འཁོར་སྐྱོད་ནི་ནམ་ཡིན་ཡང་གཡོ་འགུལ་བའི་རང་བཞིན་དུ་གནས་ཡོད།
དེར་ཆུ་ཁམས་འཁོར་སྐྱོད་ཀྱང་ཟེར་ཏེ། ས་འོག་དང་ས་སྟེང་། བར་སྣང་གི་ཆུ་ཡོད་ཚད་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་འཁོར་སྐྱོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་གསལ་མོད། ཆུ་ཁམས་འཁོར་སྐྱོད་ནི་དངོས་གནས་ཀྱིས་འཁོར་བ་ཡིན་པས་དེར་ཐོག་མ་མེད་ལ་མཐའ་མའང་མེད། ཆུ་ནི་ཆུ་ཁམས་འཁོར་སྐྱོད་ཀྱི་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ངང་ནས་གཤེར་མ་དང་རླངས་པ། འཁྱགས་རོམས་སོགས་སུ་འགྱུར་ཆོག་པ་ཡིན་ལ། འགྱུར་རིམ་དེ་ནི་སྐད་ཅིག་མ་ཙམ་ལའང་བར་མ་ཆད་པར་ལོ་གྲངས་ས་ཡ་བྱེ་བ་རུ་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་པ་ཡིན། སའི་གོ་ལའི་ཆུའི་ཆ་སྙོམས་ཚད་ནི་དུས་ཀྱི་རྒྱུད་རིམ་དུ་མ་འགྱུར་བར་འདྲ་འདྲ་གནས་ཡོད་ཀྱང་ཆུ་རྡུལ་ཕྲ་རབ་རེ་རེར་མཚོན་ན་བྲེལ་བ་དང་འགྲོ་བ་ཡོད། འོན་ཀྱང་སའི་གོ་ལའི་ཆུའི་མང་ཚད་ནི་ནམ་ཡིན་ཡང་འགྱུར་བ་མེད།  

ཆུ་ཁམས་ཀྱི་འཁོར་སྐྱོད་ལ་འགོ་རྩོམ་པའམ་མཐར་ཐུག་པ་ཟེར་བ་ཞིག་མེད་པ་དང་། ཆུ་ཁམས་བསྐོར་པའི་ནུས་ཤུགས་ཡོང་ཁུངས་ནི་ཉི་མས་རྒྱ་མཚོའི་ཆུ་ལ་དྲོད་གཏོང་པས་རྒྱ་མཚོ་ཆུའི་གྲངས་ཚད་འགའ་ཞིག་རླངས་པར་འགྱུར་ནས་བར་སྣང་དུ་འཕྱུར་ཀྱི་ཡོད་ལ། འཁྱགས་རོམས་དང་ཁ་བ་ཡང་ཐད་ཀར་ཆུ་རླངས་སུ་བཙོ་སྦྱང་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡིན།  ཡར་འཕྱུར་བའི་རླུང་རྒྱུན་གྱིས་ཆུ་རླངས་དེ་རླུང་ཁམས་ཆེན་མོའི་ནང་དུ་སའམ་སྐྱེ་དངོས་དག་ལས་འཕྱུར་བའི་རླངས་པ་དང་མཉམ་དུ་ཡར་འདྲེན་པ་ཡིན་ཞིང་། ཆུ་རླངས་དེ་མཐོ་རུ་སོང་ནས་རླུང་དང་འཕྲད་པས་སྤྲིན་པར་འགྱུར་བ་ཡིན། རླུང་རྒྱུན་གྱིས་སྤྲིན་པ་འཛམ་གླིང་ཡོངས་སུ་དེད་པས། སྤྲིན་གྱི་རྡུལ་རྡོག་ཕན་ཚུན་རྡེབ་ཐུག་བརྒྱབ་པ་དང་། འཕེལ་གྲུབ་བྱུང་ནས་ཆར་ཆུའི་ཚུལ་དུ་གནམ་ནས་ས་ལ་འབབ་པ་ཡིན། ཡང་ཆར་ཆུ་ཁ་ཤས་ནི་གངས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་འབབ་པ་ཡིན་པས།
ཡུན་རིང་པོར་གསོག་འཇོག་བྱས་མཐར་འཁྱགས་རོམས་དང་འཁྱགས་ཀླུང་སོགས་སུ་གྲུབ་པ་ཡིན་ལ། ལོ་གྲངས་སྟོང་ཕྲག་མང་པོའི་རིང་དུ་ཆུ་འཁྱགས་སུ་གྱུར་ནས་ཉར་ཚགས་བྱས་ཡོད། སོས་ཀ་སླེབས་པའི་སྐབས་སུ་དྲོད་ཚད་ཇེ་དྲོ་ཡོང་བས་གངས་ཞུ་ཞིང་ས་ངོས་ནས་ཆུ་རུ་བཞུར་བ་ཡིན།

ཆུ་ཁམས་ཀྱི་འཁོར་སྐྱོད་ལ་འགོ་རྩོམ་པའམ་མཐར་ཐུག་པ་ཟེར་བ་ཞིག་མེད་པ་དང་། ཆུ་ཁམས་བསྐོར་པའི་ནུས་ཤུགས་ཡོང་ཁུངས་ནི་ཉི་མས་རྒྱ་མཚོའི་ཆུ་ལ་དྲོད་གཏོང་པས་རྒྱ་མཚོ་ཆུའི་གྲངས་ཚད་འགའ་ཞིག་རླངས་པར་འགྱུར་ནས་བར་སྣང་དུ་འཕྱུར་ཀྱི་ཡོད་ལ། འཁྱགས་རོམས་དང་ཁ་བ་ཡང་ཐད་ཀར་ཆུ་རླངས་སུ་བཙོ་སྦྱང་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡིན།  ཡར་འཕྱུར་བའི་རླུང་རྒྱུན་གྱིས་ཆུ་རླངས་དེ་རླུང་ཁམས་ཆེན་མོའི་ནང་དུ་སའམ་སྐྱེ་དངོས་དག་ལས་འཕྱུར་བའི་རླངས་པ་དང་མཉམ་དུ་ཡར་འདྲེན་པ་ཡིན་ཞིང་། ཆུ་རླངས་དེ་མཐོ་རུ་སོང་ནས་རླུང་དང་འཕྲད་པས་སྤྲིན་པར་འགྱུར་བ་ཡིན། རླུང་རྒྱུན་གྱིས་སྤྲིན་པ་འཛམ་གླིང་ཡོངས་སུ་དེད་པས། སྤྲིན་གྱི་རྡུལ་རྡོག་ཕན་ཚུན་རྡེབ་ཐུག་བརྒྱབ་པ་དང་། འཕེལ་གྲུབ་བྱུང་ནས་ཆར་ཆུའི་ཚུལ་དུ་གནམ་ནས་ས་ལ་འབབ་པ་ཡིན། ཡང་ཆར་ཆུ་ཁ་ཤས་ནི་གངས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་འབབ་པ་ཡིན་པས།
ཡུན་རིང་པོར་གསོག་འཇོག་བྱས་མཐར་འཁྱགས་རོམས་དང་འཁྱགས་ཀླུང་སོགས་སུ་གྲུབ་པ་ཡིན་ལ། ལོ་གྲངས་སྟོང་ཕྲག་མང་པོའི་རིང་དུ་ཆུ་འཁྱགས་སུ་གྱུར་ནས་ཉར་ཚགས་བྱས་ཡོད། སོས་ཀ་སླེབས་པའི་སྐབས་སུ་དྲོད་ཚད་ཇེ་དྲོ་ཡོང་བས་གངས་ཞུ་ཞིང་ས་ངོས་ནས་ཆུ་རུ་བཞུར་བ་ཡིན། WaterCycleTib.gif

ཆར་ཆུ་དང་ཁ་བ་སོགས་འབབ་རྒྱུ་མང་ཆེ་ཤོས་ནི་ཡང་བསྐྱར་རྒྱ་མཚོ་དང་ས་ཐོག་ཏུ་འབབ་པ་ཡིན་ལ། སའི་གོ་ལའི་འཐེན་ཤུགས་ཀྱི་རྐྱེན་གྱིས་ཆུ་དེ་ས་ངོས་ནས་མར་བཞུར། བཞུར་ཆུ་འགའ་ཤས་ཆུ་ཀླུང་དང་མཉམ་དུ་ལུང་པའི་ནང་གི་ཆུ་བོ་སོགས་དང་རྒྱ་མཚོ་ནང་དུ་བཞུར་གྱིན་ཡོད། བཞུར་ཆུ་དང་སའི་ནང་གི་འཛིར་ཆུ་གསོག་འཇོག་བྱས་པས་ཚྭ་མེད་མཚོའམ་མཚེའུ་རུ་ཆགས། བཞུར་ཆུ་ཡོངས་རྫོགས་ཆུ་བོ་སོགས་སུ་རྒྱུག་པ་མ་ཡིན་པར་མང་ཤོས་ཞིག་ས་ནང་དུ་སིམ་འགྲོ་བ་ཡིན།

ཡང་ཆུ་འགའ་ཤས་ཞིག་ས་གཏིང་དུ་སིམ་པས་ས་འོག་གི་ཆུ་གསོག་བང་རིམ་དུ་ཁ་སྣོན་བྱེད་བཞིན་ཡོད། ས་འོག་ཆུ་གསོག་བང་རིམ་གྱིས་ཚྭ་མེད་ཆུ་བོངས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡུན་རིང་པོའི་བར་དུ་གསོག་འཇོག་བྱེད་ཐུབ། སིམ་ཆུ་འགའ་ཞིག་ས་གཏིང་དུ་མི་འཛིར་བར་ས་ངོས་ཀྱི་ཆུའི་གནས་གཞི་རུ་ས་འོག་ནས་ཐོན་ཡོང་པ་ཡིན།
ས་འོག་གི་ཆུ་འགའ་ཞིག་ས་ངོས་སུ་ཚྭ་མེད་ཆུ་མིག་གི་ཚུལ་དུ་འདོན་ཡོང་པ་ཡིན། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཆུ་ནི་བར་མ་ཆད་པར་རྒྱུག་བཞིན་ཡོད་དེ། འགའ་ཞིག་རྒྱ་མཚོའི་ནང་དུ་སླར་འབབ་ནས་ཡང་བསྐྱར་ཆུ་ཁམས་འཁོར་སྐྱོད་དུ་རང་ཤུགས་ཀྱིས་ཞུགས་པ་ཡིན།

དེ་དག་གི་རྒྱུད་རིམ་མི་འདྲ་བ་གཤམ་གསལ།
·        ཆར་ཆུ་འབབ་པ་ནི་རླངས་གཟུགས་ནས་གཤེར་གཟུགས་སུ་གོང་བུར་འཁེང་ནས་ས་ངོས་སུ་འབབ་པ་དེ་ལ་ཟེར། དེའི་ནང་དུ་མང་ཆེ་ཤོས་ནི་ཆར་པའི་ཚུལ་གྱིས་འབབ་པ་ཡིན་ལ། ད་དུང་ཁ་བ་དང་།
སེར་བ་དང་། ཟིལ་བ་དང་། གངས་རིལ་དང་གངས་མ་ཆར་སོགས་ཀྱང་ཡོད། ལོ་རེར་ཕལ་ཆེར་ཆར་ཆུ་སྤྱི་ལེ་བར་(k3)རྒྱ་དཔངས་གྲུ་བཞི་མ་༥༠༥༠༠༠་ཙམ་འབབ་པ་ཡིན་ཞིང་། དེའི་ནང་སྤྱི་ལེ་བར་རྒྱ་དཔངས་གྲུ་བཞི་མ་༣༩༨༠༠༠་ཙམ་ཞིག་རྒྱ་མཚོའི་ནང་དུ་འབབ་ཀྱིན་ཡོད།

·        བར་སྣང་བཀག་ལེན་ནི་ལྗོན་ཤིང་གི་ལོ་མས་ཆར་ཆུ་སར་འབབ་མ་བཅུག་པར་བཀག་ལེན་བྱེད་པ་དང་
དེ་ནས་ཡང་རླུང་ཁམས་ཆེན་མོའི་ནང་དུ་རླངས་པར་འཕྱུར་འགྲོ་བ་དེ་ཡིན། 
·        གངས་ཆུ་ནི་གངས་ཞུ་ནས་རྒྱུག་ཆུ་འབབ་པར་གོ་དགོས།
·        བཞུར་ཆུ་ནི་སྐམ་ས་ནས་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱུ་བའི་བཞུར་ཆུ་ཡིན་ཞིང་། དེར་ས་ངོས་བཞུར་ཆུ་དང་
ཆུ་རྒྱུན་འབབ་པ་གཉིས་ཀ་འདུས་ཡོད། བཞུར་བའི་སྐབས་སུ་ཆུ་ས་ནང་དུ་སིམ་པ་དང་། བར་སྣང་དུ་
རླངས་པར་འགྱུར་ནས་འཕྱུར་བ་དང་། མཚེའུ་ལ་སོགས་པ་དང་། ཞིང་ནང་དུ་འདྲེན་པའམ་མི་ཡིས་བེད་སྤྱོད་
གཏོང་བ་སོགས་ཡིན།
·        ཆུ་སིམ་པ་ནི་ས་ངོས་ཀྱི་ཆུ་ས་འོག་གམ་ས་ནང་དུ་སིམ་པ་དེ་ཡིན་ཞིང་། ཆུ་སིམ་འཛུལ་བྱུང་ཚེ་ས་ལ་བརླན་གཤེར་འཁོར་བ་དང་ས་འོག་གི་ཆུ་རུ་འགྱུར་བ་ཡིན།
·        ས་འོག་བཞུར་ཆུ་ནི་ས་འོག་དང་། ས་འོག་གི་ཆུ་གསོག་བང་རིམ་དང་སིམ་འཛུལ་རིམ་པ་བཅས་ནས་བཞུར་བའི་ཆུ་ལ་ཟེར། ས་འོག་གི་ཆུའང་ས་སྟེང་དུ་ཡོང་ཆོག དཔེར་ན། ཆུ་མིག་རྡོལ་བ་དང་ཆུ་འཐེན་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱིས་ཆུ་ཡར་འཐེན་པ་ལྟར་ཡིན། མ་ཚད་མཐར་རྒྱ་མཚོའི་ནང་དུའང་ཐོན་པ་ཡིན།
·        རླངས་འགྱུར་ནི་ཆུའི་གཤེར་གཟུགས་ནས་རླངས་གཟུགས་སུ་འགྱུར་ནས་ས་ངོས་སམ་ཆུ་དངོས་ལས་བར་སྣང་རླུང་ཁམས་ཆེན་མོ་རུ་འཕྱུར་བའི་གོ་རིམ་དེ་ཡིན། རླངས་འགྱུར་གྱི་ནུས་ཤུགས་འབྱུང་ཁུངས་གཙོ་བོ་ནི་ཉི་མའི་འཕྲོ་ཟེར་ཡིན་ཞིང་། ལྗོན་ཤིང་སོགས་ནས་རླངས་པ་འཕྱུར་བའི་ཤན་ཤུགས་ཀྱང་ཡོད། དེ་གཉིས་ལ་ཆེད་དུ་བཏགས་པའི་མིང་གཅིག་སྟེ། རླངས་པ་འཕྱུར་བཟེར་བ་ལ་གོ་དགོས། ལོ་རེ་རེའི་རླངས་པ་འཕྱུར་བའི་གྲངས་ཚད་སྤྱི་ལེ་དབར་རྒྱ་དཔངས་གྲུ་བཞི་མ་༥༠༥༠༠༠་ཙམ་ཡོད་པ་དང་། དེའི་ནང་དུ་སྤྱི་ལེ་རྒྱ་དཔངས་གྲུ་བཞི་མ་༤༣༤༠༠༠་ཙམ་ཞིག་རྒྱ་མཚོ་ནས་འཕྱུར་བ་ཡིན།
·        བཙོ་སྦྱང་ནི་སྲ་གཟུགས་ཀྱི་ཆུ་འཁྱགས་དང་ཁ་བ་ཐད་ཀར་ཆུ་རླངས་སུ་འགྱུར་བའི་ངང་ཚུལ་དེ་ཡིན།
·       སྙོམས་རྒྱུག་ནི་སྲ་གཟུགས་དང་གཤེར་གཟུགས་དང་རླངས་གཟུགས་ཀྱི་ཆུ་དེ་རླུང་ཁམས་ཆེན་མོའི་ནང་ནས་འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་པ་དེ་ལ་ཟེར། གལ་ཏེ་སྙོམས་རྒྱུག་བང་རིམ་མེད་པ་ཡིན་ན། རྒྱ་མཚོ་ལས་འཕྱུར་བའི་རླངས་པ་སྐམ་སའི་སྟེང་དུ་ཆར་ཆུར་བཞིན་འབབ་མི་ཐུབ།
·        གོང་བུར་འཁེང་བ་ནི་བར་སྣང་གི་ཆུ་རླངས་དེ་གཤེར་ཁུའམ་ཆུ་ཐིགས་སུ་འགྱུར་ནས་སྤྲིན་པ་དང་སྨུག་པ་ བྱུང་བའི་འགྱུར་རིམ་དེ་ལ་ཟེར།

ཆུ་ཁམས་འཁོར་སྐྱོད་ཀྱིས་ཆུ་མཛོད་དུ་གསོག་འཇོག་བྱེད་པའི་ཆུའི་བོངས་ཚད།

ཆུ་མཛོད། ཆུའི་བོངས་ཚད།
ལེ་དབར་རྒྱ་དཔངས་གྲུ་བཞི་མ་འབུམ་ཕྲག  (༡༠༦ km3)
ཁྱོན་བསྡོམ་གྱི་བརྒྱ་ཆ།
རྒྱ་མཚོ། ༡༣༧༠ ༩༧་༢༥
འཁྱགས་རོམ་དང་འཁྱགས་ཀླུང་། ༢༩ ༢་༠༥
ས་འོག་གི་ཆུ། ༩་༥ ༠་༦༨
མཚོ་དང་མཚེའུ། ༠་༡༢༥ ༠་༠༡
ས་བརླན་གཤེར་ཅན། ༠་༠༦༥ ༠་༠༠༥
རླུང་ཁམས་ཆེན་མོ། ༠་༠༡༣ ༠་༠༠༡
ཆུ་ཕྲན་དང་ཆུ་བོ། ༠་༠༠༡༧ ༠་༠༠༠༡
སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་ཁོངས། ༠་༠༠༠༦ ༠་༠༠༠༠༤

ཆུ་མཛོད།
ཆུ་ཁམས་འཁོར་སྐྱོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ཏུ། ཆུ་མཛོད་ཞིག་གིས་ཆུའི་གསོག་འཇོག་གི་པང་རིམ་མི་འདྲ་བ་མང་པོ་མཚོན་ཐུབ། ཆུ་མཛོད་ཆེས་ཆེ་ཤོས་ནི་རྒྱ་མཚོ་ཡིན་ཞིང་། དེར་ཕལ་ཆེར་སའི་གོ་ལའི་ཆུའི་བརྒྱ་ཆ་༩༧་ཙམ་ཡོད། དེའི་མཚམས་ཀྱི་ཆུ་མཛོད་ཆེ་ཤོས་ནི་སྲ་གཟུགས་སུ་གྱུར་བའི་ཆུ་སྟེ་འཁྱགས་གླིང་དང་འཁྱགས་ཀླུང་ཡིན།
དེར་སའི་གོ་ལའི་ཆུའི་བརྒྱ་ཆ་༢་ཙམ་ཡོད་ཅིང་། བརྒྱ་ཆ་ཆུང་ངུ་འདིས་གོ་ལ་སྟེང་གི་ཚྭ་མེད་ཆུའི་བརྒྱ་ཆ་༧༥་ཙམ་ཟིན་ཡོད་མོད། སྐྱེ་ལྡན་ཕུང་པོ་ཀུན་ཏུ་ཡོད་པའི་ཆུའི་གྲངས་ཚད་ནི་ཆེས་ཉུང་ཤོས་སམ་ཆུང་ཤོས་ཀྱི་ཆུ་མཛོད་ཡིན།
ཚྭ་མེད་ཆུ་མཛོད་ཀྱི་ཆུའི་བོངས་ཚད་ནི་གལ་ཆེ་བའི་ཆུའི་ཐོན་ཁུངས་ཡིན་ལ། མི་སྤྱོད་ཆོག་པ་ནི་དེའི་ནང་བྱུང་བ་ཡིན།

གནས་ཡུན།

ཆ་མཉམ་གྱི་ཆུ་མཛོད་ཀྱི་གནས་ཡུན།

ཆུ་མཛོད། ཆ་མཉམ་གནས་ཡུན།
རྒྱ་མཚོ། ལོ་གྲངས་༣༢༠༠
འཁྱགས་ཀླུང་། ལོ་གྲངས་༢༠ ནས་ ༡༠༠ བར་
དུས་ཚིགས་ཀྱི་ཁ་བ་ཆགས་པ། ཟླ་བ་༢ ནས ༦ བར་
ས་བརླན་གཤེར་ཅན། ཟླ་བ་༡ ནས་ ༢ བར་
གཏིང་ཐུང་གི་ས་འོག་ཆུ། ལོ་གྲངས་༡༠༠ ནས ༢༠༠ བར་
གཏིང་རིང་གི་ས་འོག་ཆུ། ལོ་གྲངས་༡༠༠༠༠
མཚོ་དང་མཚེའུ། མཚོ་དང་མཚེའུ། ལོ་གྲངས་༥༠ ནས་༡༠༠ བར་
ཆུ་ཀླུང་། ཟླ་བ་༢ ནས ༦ བར་
རླུང་ཁམས་ཆེན་མོ། ཞག་མ་ ༩

ཆུ་མཛོད་ཀྱི་གནས་ཡུན་ནི་ཆུ་མཛོད་ནང་དུ་ཆུ་རྡུལ་ཕྲ་མོ་རེ་རེའི་ཆ་སྙོམས་གནས་ཡུན་དེ་ཡིན།
རེའུ་མིག་ཏུ་འཁོད་པ་ལྟར། ཆུ་འགའ་ཤས་ཆུ་མཛོད་དུ་ཡུན་རིང་གནས་པ་དང་འགའ་ཤས་ཡུད་ཙམ་མ་གཏོགས་མི་གནས་པས། འདིར་ཆ་སྙོམས་བྱས་ནས་བརྩིས་ཡོད། ས་འོག་གི་ཆུ་ས་འོག་ཏུ་ལོ་ཁྲི་ཕྲག་གི་རིང་དུ་གནས་པས། ས་འོག་ཆུ་ལ་ཆུ་རྒན་ཞེས་མིང་བཏགས་ཡོད། སའི་ནང་གི་ཆུ་ནི་ས་གཞི་ཡོངས་ལ་སྲབ་པོས་འགྲེམས་ཡོད་པས་ས་སྲིང་དུ་ཡུད་ཙམ་གྱི་ཡུན་ལ་གནས་ནས། རླངས་པ་འགྱུར་བ་དང་འཕྱུར་བ། ཆུ་ཀླུང་དུ་འབབ་པ། ས་འོག་ཏོ་གསོག་པ་བཅས་ཀྱི་སྒོ་ནས་འགྲོ་བ་ཡིན། ཆུ་རླངས་པར་འཕྱུར་ནས་མཁའ་དབྱིངས་སུ་ཞག་མ་དགུ་ཙམ་གནས་རྗེས་དེ་གོང་བུར་འཁེང་པས་མར་སའི་ཐོག་ཏུ་ཆར་ཆུའི་ཚུལ་དུ་འབབ་པ་ཡིན། ཆུ་ཁམས་རིག་པ་ལྟར་ན། གནས་ཡུན་ནི་ཐབས་ལམ་གཉིས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཚོད་བརྩི་བྱེད་ཆོག་སྟེ། ཅུང་ཐུན་མོང་ཡིན་པའི་ཐབས་ལམ་ནི་དངོས་པའི་གྲངས་ཚད་མི་འགྱུར་པའི་ཆོས་ཉིད་ལ་བརྟེན་པ་དང་ཆུ་མཛོད་གཅིག་གི་ནང་དུ་ ཆུའི་གྲངས་ཚད་ཕལ་ཆེར་འདྲ་བ་ཡིན་པར་ཚོད་དཔག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཐབས་ལམ་འདིས་གནས་ཡུན་ནི་ཆུ་མཛོད་དུ་ཆུ་ཡར་འཛུལ་བ་དང་མར་འབབ་པའི་བསྡུར་ཚད་ཀྱིས་ཆུ་མཛོད་ཀྱི་བོངས་ཚད་བགོ་སྟེ་ཚོད་དཔག་བྱེད་པ་དང་།


རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་ལྟར་ན། འདི་ནི་ཆུ་མཛོད་གཅིག་ཆུ་མར་མ་སོང་བར་ཆུ་ཡར་མི་འཛུལ་བའམ། སྟོང་པ་ནས་གང་བའམ་གང་བ་ནས་སྟོང་བའི་བར་ཀྱི་དུས་ཚོད་བརྩི་བ་དང་མཚུངས།
ཐབས་ལམ་གཞན་པ་དེ་ནི་གནས་ཡུན་ཚོད་བརྩིས་བྱེད་པ་སྟེ། དར་རྒྱས་འགྲོ་བཞིན་པའི་ལག་རྩལ་གྱིས་ས་འོག་ཆུའི་ལོ་གྲངས་བརྩི་བ་དེ་ཡིན།