Tibetan Salt Lake

བོད་ཀྱི་ཚྭ།
ཚྭ་མཚོ་འདི་ནི་བོདམཐོ་སྒང་གི་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་དབུས་ལམ་རྫོང་གི་ཚྭ་ཁ་ཟེར་བའི་ས་ཆ་དེ་ན་ཡོད། མཚོ་འདིའི་མིང་ལ་དབུས་ཚྭ་མཚོ་དཀར་མོ་ཟེར། ཚྭ་ཁའི་ཆ་སྙོམས་ཀྱི་སའི་མཐོ་ཚད་སྨི་༣༠༠༠ དང་། ཚྭ་མཚོ་ངོས་ཀྱི་རྒྱ་ཁྱོན་ལ་སྤྱི་ལེ་གྲུ་བཞི་མ་ ༡༢༨ (128 Square kilometer)ཙམ་ཡོད།