ལོ་འདིར་ཨེ་ཤི་ཡ་ནང་ནས་ཆུ་བོ་རིང་ཤོས་དང་འཛམ་གླིང་གི་ཆུ་བོ་རིང་ཤོས་ཨང་གསུམ་པ་འབྲི་ཆུ་གཙང་པོ་རྒྱུག་སའི་རྒྱ་ནག་གི་ས་ཆ་ཁག་གཅིག་ལ་ཚ་བ་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད་པར་བརྟེན་ད་ལོ་༢༠༢༢་ལོའི་སྤྱི་ཟླ་༧ པ་ནས་ ༨ པར་གཙང་པོ་སྐམ་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་ནང་ཐན་པ་བྱུང་སྟེ་ཛ་དྲག་ཆགས་པ་གསལ་བསྒྲགས་ཐེངས་དང་པོ་སྤེལ་འདུག རྒྱ་ནག་དབུས་དང་ལྷོ་ཕྱོགས་ཞིང་ཆེན་ཁག་ཏུ་མུ་མཐུད་དུ་བདུན་ཕྲག་མང་པོ་ཚ་ཚད་ 40 °C (104°F)བརྒལ་བར་བརྟེན་གཞུང་གིས་རྒྱལ་ཡོངས་ཛ་དྲག་རིམ་པའི་ཉེན་བརྡ་སེར་པོ་བཏང་འདུག

རྒྱ་ནག་གི་ཆུའི་ཐོན་ཁུངས་ལྷན་ཁང་གིས་སྤྱི་ཟླ་༨་ཚེས་༡༧ གཟའ་ལྷག་པའི་ཉིན་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་སྤེལ་ཡོད་པའི་དེའི་ནང་ལ་འབྲི་ཆུ་གཙང་པོའི་རྒྱུད་ལ་ཐན་པ་བྱུང་བའི་རྐྱེན་གྱིས་གྲོང་གསེབ་མི་མང་ལ་འཐུང་ཆུ་དང་། སྒོ་ཕྱུག་གསོ་སྐྱོང་དང་།་སྟོན་ཐོག་ལ་ཆུ་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་ཡོད་ཅེས་བརྗོད་འདུག ཡང་གནམ་གྲུ་བརྒྱུད་སྤྲིན་པར་རྫས་བརྒྱབ་སྟེ་འབྲི་ཆུ་སྐམ་སའི་ཁུལ་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཆར་པ་འཕབ་ཐབས་ཀྱི་ལས་རིམ་ཞིག་སྤེལ་ཡོད་པ་རེད།

འབྲི་ཆུ་རྒྱུག་སའི་ས་གནས་མང་པོར་ཆར་པ་འབེབ་རྒྱུའི་ལས་རིམ་བསྒྲིགས་ཀྱང་། ས་གནས་ཁག་ཅིག་གི་གནམ་མཁར་སྤྲིན་པ་སྲབ་དྲགས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ལས་རིམ་དེ་སྤེལ་རྒྱུར་དུས་འགྱངས་བྱེད་དགོས་བྱུང་འདུག གཟའ་ལྷག་པའི་ཉིན་རྒྱ་ནག་དབུས་ཕྱོགས་ཀྱི་ཧུ་པེ་ཞིང་ཆེན་དུ་རྫས་འགྱུར་ལ་བརྟེན་ནས་མི་ཡིས་བཟོས་པའི་ཆར་པ་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་པ་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་པ་དེ་ནི་ལས་རིམ་དེ་འདྲ་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཐེངས་དང་པོར་ཆགས་འདུག

སྤྱི་ཟླ་དྲུག་པ་ནས་བཟུང་ཧུ་པེ་ཞིང་ཆེན་རུ་ཐན་པ་ཆེན་པོ་བྱུང་ནས་མི་ས་ཡ་བཞི་དང་འབུམ་གཉིས་(༢༤༠༠༠༠༠)ལ་དཀའ་ངལ་བཟོས་ཡོད་ཅེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉིན་ཧུ་པེ་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཛ་དྲག་དོ་དམ་ལྷན་ཁང་གིས་བརྗོད་འདུག མི་འབུམ་གཅིག་དང་ཕྱེད་ཀ་ལྷག་ལ་འཐུང་ཆུའི་དཀའ་ངལ་དང་ས་ཞིང་ཧེག་ཊར་(hectare) འབུམ་བཞི་ཙམ་ལ་ཚ་དྲོད་ཆེ་བའི་ཐན་པ་བྱུང་བར་བརྟེན་སྟོན་ཐོག་འཕྲོ་བརླག་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད།

དེ་བཞིན་དུ་འབྲི་ཆུའི་འབྱུང་ཁུངས་བོད་ཀྱི་ས་ཆར་ཐན་པ་བྱུང་བའི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་མེད་ཀྱང་། རྒྱ་ནག་གི་ཞིང་ཆེན་མང་པོར་ཐན་པ་བྱུང་བར་བརྟེན་ཆུ་གློག་ཁང་མང་པོ་ནས་གློག་མཁོ་འདོན་བྱེད་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཡོད་པ་རེད།

ཡང་གནས་ཚུལ་གཞན་ཞིག་ནི་རྒྱ་ནག་གི་ཁྲོན་ཆིན་གྲོང་ཁྱེད་ཡོད་སའི་འབྲི་ཆུ་སྐམ་ནས་ཆུའི་མཐོ་ཚད་ཇེ་དམའ་སོང་སྟེ་ཆུ་འོག་ན་ཡོད་པའི་བྲག་བརྐོས་སྟོན་པ་གཙོ་འཁོར་གསུམ་གྱི་སྐུ་བརྙན་ཞིག་ཕྱི་ལ་ཐོན་ཡོད་པ་རེད། སྐུ་བརྙན་དེ་ལོ་༦༠༠ཙམ་ལོན་ཡོད་པར་ཡིད་ཆེས་བྱེད་བཞིན་པ་རེད།