རྩེ་ཉག Takin 羚牛

རྩེ་ཉག

དེ་རིང་དྲ་ལམ་དུ་བོད་ཀྱི་རི་དྭགས་རྩེ་ཉག་གི་བརྙན་ཞིག་བརྒྱུད་སྐུལ་བྱེད་ཀྱིན་འདུག བརྙན་ལེན་མཁན་སུ་ཡིན་མ་གསལ་ཀྱང་ས་ཁུལ་ནི་བོད་རྔ་བ་ཁུལ་བྱམས་མེ་ས་ཆ་རེད་ཟེར། རྩེ་ཉག་རྒྱུན་དུ་ཤིང་ནགས་ཡོད་པར་གནས་རྒྱུར་དགའ་ཞིང་ཐང་ཆེན་པོ་འདི་འདྲར་ཡོང་བ་དཀོན་པོ་ཡིན། 

རྩེ་ཉག་ལ་རིགས་བཞི་ཡོད་ཀྱང་། ཁ་མདོག་ཙམ་མ་གཏོགས་ལུས་ཀྱི་དབྱིབས་ཕལ་ཆེར་གཅིག་པ་ཡིན།

རྩེ་ཉག་ཞེས་པ་འདི་ནི་རྩེ་ཉག་རིགས་ཀྱི་སྤྱི་མིང་ཞིག་ཡིན། མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ལ། རྩེ་ཉག རྩི་མྱག རྩིབ་ཉག སྐྱིན། སྐྱེན་གཡག སྐྱེམ་གཡག དྷ་ཀྱིན། ར་མ་གླང་།སྨྱུག་གླང་ཞེས་འབོད། ཡང་ལ་ལས་སྨྱུག་གླང་ཟེར། རྒྱ་ནག་སྐད་དུ་”羚牛” ཟེར།

 

རྩེ་ཉག

གོང་གི་རྩེ་ཉག་འདི་མདོ་སྨད་ཀླུ་ཆུའི་ས་ཆ་ནས་༢༠༢༡ལོར་ཟླ་༦པར་བརྙན་བླངས་འདུག